Có 2 kết quả:

旧约 jiù yuē舊約 jiù yuē

1/2

jiù yuē [jiù yuē]

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) former agreement
(2) former contract