Có 2 kết quả:

就职演说 jiù zhí yǎn shuō ㄐㄧㄡˋ ㄓˊ ㄧㄢˇ ㄕㄨㄛ就職演說 jiù zhí yǎn shuō ㄐㄧㄡˋ ㄓˊ ㄧㄢˇ ㄕㄨㄛ

1/2

Từ điển Trung-Anh

inaugural speech

Từ điển Trung-Anh

inaugural speech