Có 2 kết quả:

旧址 jiù zhǐ舊址 jiù zhǐ

1/2

jiù zhǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) former site
(2) old location

jiù zhǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) former site
(2) old location

Một số bài thơ có sử dụng