Có 2 kết quả:

旧字体 jiù zì tǐ ㄐㄧㄡˋ ㄗˋ ㄊㄧˇ舊字體 jiù zì tǐ ㄐㄧㄡˋ ㄗˋ ㄊㄧˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

kyujitai, traditional Japanese character used before 1946

Từ điển Trung-Anh

kyujitai, traditional Japanese character used before 1946