Có 2 kết quả:

旧字体 jiù zì tǐ舊字體 jiù zì tǐ

1/2

jiù zì tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

kyujitai, traditional Japanese character used before 1946

jiù zì tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

kyujitai, traditional Japanese character used before 1946