Có 2 kết quả:

居无定所 jū wú dìng suǒ居無定所 jū wú dìng suǒ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to be without a fixed residence (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to be without a fixed residence (idiom)