Có 1 kết quả:

居心不良 jū xīn bù liáng

1/1

jū xīn bù liáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to harbor evil intentions (idiom)