Có 2 kết quả:

橘树 jú shù橘樹 jú shù

1/2

jú shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

orange tree

jú shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

orange tree

Một số bài thơ có sử dụng