Có 1 kết quả:

拒不接受 jù bù jiē shòu

1/1

jù bù jiē shòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

refusing to accept