Có 2 kết quả:

距翅麥雞 jù chì mài jī距翅麦鸡 jù chì mài jī

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) river lapwing (Vanellus duvaucelii)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) river lapwing (Vanellus duvaucelii)