Có 2 kết quả:

颶風 jù fēng ㄐㄩˋ ㄈㄥ飓风 jù fēng ㄐㄩˋ ㄈㄥ

1/2

Từ điển Trung-Anh

hurricane