Có 1 kết quả:

拒接 jù jiē

1/1

jù jiē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to reject
(2) to refuse to take a call