Có 1 kết quả:

巨蟒 jù mǎng

1/1

jù mǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

python