Có 2 kết quả:

据情办理 jù qíng bàn lǐ ㄐㄩˋ ㄑㄧㄥˊ ㄅㄢˋ ㄌㄧˇ據情辦理 jù qíng bàn lǐ ㄐㄩˋ ㄑㄧㄥˊ ㄅㄢˋ ㄌㄧˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to handle a situation according to the circumstances (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to handle a situation according to the circumstances (idiom)