Có 2 kết quả:

巨細胞病毒 jù xì bāo bìng dú ㄐㄩˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ巨细胞病毒 jù xì bāo bìng dú ㄐㄩˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

cytomegalovirus (CMV)

Từ điển Trung-Anh

cytomegalovirus (CMV)