Có 2 kết quả:

剧终 jù zhōng劇終 jù zhōng

1/2

jù zhōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

The End (appearing at the end of a movie etc)

jù zhōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

The End (appearing at the end of a movie etc)