Có 2 kết quả:

捐躯 juān qū ㄐㄩㄢ ㄑㄩ捐軀 juān qū ㄐㄩㄢ ㄑㄩ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to sacrifice one's life