Có 3 kết quả:

卷须 juǎn xū卷鬚 juǎn xū捲鬚 juǎn xū

1/3

juǎn xū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tendril

Từ điển Trung-Anh

tendril

juǎn xū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tendril

juǎn xū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tendril