Có 2 kết quả:

卷羽鵜鶘 juǎn yǔ tí hú卷羽鹈鹕 juǎn yǔ tí hú

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Dalmatian pelican (Pelecanus crispus)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Dalmatian pelican (Pelecanus crispus)