Có 2 kết quả:

卷云 juǎn yún卷雲 juǎn yún

1/2

juǎn yún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cirrus (cloud)