Có 2 kết quả:

决策树 jué cè shù決策樹 jué cè shù

1/2

jué cè shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

decision tree

jué cè shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

decision tree