Có 2 kết quả:

絕頂聰明 jué dǐng cōng ming绝顶聪明 jué dǐng cōng ming

1/2

Từ điển Trung-Anh

extremely bright (idiom)

Từ điển Trung-Anh

extremely bright (idiom)