Có 4 kết quả:

决斗 jué dòu ㄐㄩㄝˊ ㄉㄡˋ決鬥 jué dòu ㄐㄩㄝˊ ㄉㄡˋ角斗 jué dòu ㄐㄩㄝˊ ㄉㄡˋ角鬥 jué dòu ㄐㄩㄝˊ ㄉㄡˋ

1/4

Từ điển Trung-Anh

(1) to duel
(2) a duel
(3) decisive struggle

Từ điển Trung-Anh

(1) to duel
(2) a duel
(3) decisive struggle

Từ điển Trung-Anh

to wrestle

Từ điển Trung-Anh

to wrestle