Có 2 kết quả:

絕對地址 jué duì dì zhǐ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧˋ ㄓˇ绝对地址 jué duì dì zhǐ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧˋ ㄓˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

absolute address (computing)

Từ điển Trung-Anh

absolute address (computing)