Có 2 kết quả:

絕對高度 jué duì gāo dù ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄉㄨˋ绝对高度 jué duì gāo dù ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄉㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

absolute temperature

Từ điển Trung-Anh

absolute temperature