Có 2 kết quả:

絕對高度 jué duì gāo dù绝对高度 jué duì gāo dù

1/2

Từ điển Trung-Anh

absolute temperature

Từ điển Trung-Anh

absolute temperature