Có 2 kết quả:

絕對零度 jué duì líng dù绝对零度 jué duì líng dù

1/2

Từ điển Trung-Anh

absolute zero

Từ điển Trung-Anh

absolute zero