Có 2 kết quả:

絕對值 jué duì zhí绝对值 jué duì zhí

1/2

jué duì zhí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

absolute value

jué duì zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

absolute value