Có 2 kết quả:

决而不行 jué ér bù xíng決而不行 jué ér bù xíng

1/2

Từ điển Trung-Anh

making decisions without implementing them

Từ điển Trung-Anh

making decisions without implementing them