Có 2 kết quả:

絕景 jué jǐng绝景 jué jǐng

1/2

jué jǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

stunning scenery

jué jǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stunning scenery