Có 2 kết quả:

军阀混战 jūn fá hùn zhàn ㄐㄩㄣ ㄈㄚˊ ㄏㄨㄣˋ ㄓㄢˋ軍閥混戰 jūn fá hùn zhàn ㄐㄩㄣ ㄈㄚˊ ㄏㄨㄣˋ ㄓㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

incessant fighting between warlords

Từ điển Trung-Anh

incessant fighting between warlords