Có 2 kết quả:

军火交易 jūn huǒ jiāo yì軍火交易 jūn huǒ jiāo yì

1/2

Từ điển Trung-Anh

arms deal

Từ điển Trung-Anh

arms deal