Có 1 kết quả:

菌界 jūn jiè

1/1

jūn jiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fungus (taxonomic kingdom)
(2) mycota