Có 2 kết quả:

菌类 jūn lèi菌類 jūn lèi

1/2

jūn lèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fungus

jūn lèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fungus