Có 1 kết quả:

均田制 jūn tián zhì ㄐㄩㄣ ㄊㄧㄢˊ ㄓˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

equal-field system of Wei of the Northern dynasties 北魏 and Tang 唐 dynasties