Có 1 kết quả:

君位 jūn wèi ㄐㄩㄣ ㄨㄟˋ

1/1

jūn wèi ㄐㄩㄣ ㄨㄟˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

royal title