Có 2 kết quả:

均線指標 jūn xiàn zhǐ biāo ㄐㄩㄣ ㄒㄧㄢˋ ㄓˇ ㄅㄧㄠ均线指标 jūn xiàn zhǐ biāo ㄐㄩㄣ ㄒㄧㄢˋ ㄓˇ ㄅㄧㄠ

1/2

Từ điển Trung-Anh

moving average index (used in financial analysis)

Từ điển Trung-Anh

moving average index (used in financial analysis)