Có 2 kết quả:

君子一言,駟馬難追 jūn zǐ yī yán , sì mǎ nán zhuī ㄐㄩㄣ ㄗˇ ㄧ ㄧㄢˊ ㄙˋ ㄇㄚˇ ㄋㄢˊ ㄓㄨㄟ君子一言,驷马难追 jūn zǐ yī yán , sì mǎ nán zhuī ㄐㄩㄣ ㄗˇ ㄧ ㄧㄢˊ ㄙˋ ㄇㄚˇ ㄋㄢˊ ㄓㄨㄟ

1/2