Có 1 kết quả:

君子之交淡如水 jūn zǐ zhī jiāo dàn rú shuǐ ㄐㄩㄣ ㄗˇ ㄓ ㄐㄧㄠ ㄉㄢˋ ㄖㄨˊ ㄕㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a gentleman's friendship, insipid as water (idiom, from Zhuangzi 莊子|庄子[Zhuang1 zi3])