Có 2 kết quả:

君子報仇,十年不晚 jūn zi bào chóu , shí nián bù wǎn ㄐㄩㄣ ㄅㄠˋ ㄔㄡˊ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄨㄢˇ君子报仇,十年不晚 jūn zi bào chóu , shí nián bù wǎn ㄐㄩㄣ ㄅㄠˋ ㄔㄡˊ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄨㄢˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. for a nobleman to take revenge, ten years is not too long (idiom)
(2) fig. revenge is a dish best served cold

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. for a nobleman to take revenge, ten years is not too long (idiom)
(2) fig. revenge is a dish best served cold