Có 2 kết quả:

菌伞 jùn sǎn ㄐㄩㄣˋ ㄙㄢˇ菌傘 jùn sǎn ㄐㄩㄣˋ ㄙㄢˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

mushroom top

Từ điển Trung-Anh

mushroom top