Có 1 kết quả:

咖啡色 kā fēi sè

1/1

kā fēi sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) coffee color
(2) brown