Có 2 kết quả:

开发过程 kāi fā guò chéng開發過程 kāi fā guò chéng

1/2

Từ điển Trung-Anh

development process

Từ điển Trung-Anh

development process