Có 2 kết quả:

开发环境 kāi fā huán jìng開發環境 kāi fā huán jìng

1/2

Từ điển Trung-Anh

development environment (computer)

Từ điển Trung-Anh

development environment (computer)