Có 2 kết quả:

开方 kāi fāng開方 kāi fāng

1/2

kāi fāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to extract a square root

kāi fāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to extract a square root

Một số bài thơ có sử dụng