Có 2 kết quả:

凯旋 kǎi xuán ㄎㄞˇ ㄒㄩㄢˊ凱旋 kǎi xuán ㄎㄞˇ ㄒㄩㄢˊ

1/2

Từ điển phổ thông

chiến thắng trở về

Từ điển Trung-Anh

(1) to return in triumph
(2) to return victorious

Từ điển phổ thông

chiến thắng trở về

Từ điển Trung-Anh

(1) to return in triumph
(2) to return victorious

Một số bài thơ có sử dụng