Có 2 kết quả:

侃侃而談 kǎn kǎn ér tán侃侃而谈 kǎn kǎn ér tán

1/2

Từ điển Trung-Anh

to speak frankly with assurance

Từ điển Trung-Anh

to speak frankly with assurance