Có 1 kết quả:

坎坷不平 kǎn kě bù píng

1/1

kǎn kě bù píng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

potholed and bumpy road (idiom); fig. full of disappointment and dashed hopes