Có 2 kết quả:

砍头不过风吹帽 kǎn tóu bù guò fēng chuī mào砍頭不過風吹帽 kǎn tóu bù guò fēng chuī mào

1/2

Từ điển Trung-Anh

to regard decapitation as no more important than the wind blowing off your hat (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to regard decapitation as no more important than the wind blowing off your hat (idiom)