Có 1 kết quả:

坎子 kǎn zi ㄎㄢˇ

1/1

kǎn zi ㄎㄢˇ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) raised ground
(2) bank