Có 2 kết quả:

看人下菜碟儿 kàn rén xià cài diér看人下菜碟兒 kàn rén xià cài diér

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) to treat sb according to their social status, relationship with them etc (idiom)
(2) not to treat everyone equally favorably

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) to treat sb according to their social status, relationship with them etc (idiom)
(2) not to treat everyone equally favorably