Có 2 kết quả:

看着办 kàn zhe bàn ㄎㄢˋ ㄅㄢˋ看著辦 kàn zhe bàn ㄎㄢˋ ㄅㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to do as one sees fit
(2) to play it by ear (according to the circumstances)

Từ điển Trung-Anh

(1) to do as one sees fit
(2) to play it by ear (according to the circumstances)